JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale

Broj: 1349/20
Datum:10.06.2020.godine

Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik Republike Srpske" br.127/08,58/09 100/11. i 67/13), člana 7. stav 1. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" br.75/04 i 78/11), člana 35.stav 2. i člana 53.stav 1. tačka 4. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale djel.br.788/11., Nadzorni odbor saziva

18. GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
JAVNOG PREDUZEĆA „VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.Pale

18. Godišnja Skupština akcionara održaće se 14.07.2020.godine ( utorak) sa početkom u 12:00 časova u prostorijama JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale u ul. Mladena Todorovića br.1,Pale.
Za 18.Godišnju Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor verifikacione komisije, predsjedavajućeg Skupštine akcionara ,zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 17. Skupštine akcionara održane dana 12.08.2019.godine
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća u 2019.godini
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja i mišljenja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2019.godinu od strane d.o.o. „Poslovni informator-revizija" Bijeljina
6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređene neto dobiti iz 2019.godine
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale u 2019.godini
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale u 2019.godini
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja preduzeća za 2020., 2021. i 2022.godinu

Skupštinu akcionarskog društva čine i u njoj pravo učešća imaju akcionari , odnosno njihovi punomoćnici, registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja Godišnje Skupštine i to na dan 04.07.2020.godine
U slučaju da 18.Godišnja Skupština akcionara zbog nedostatka kvoruma ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena Godišnja Skupština akcionara održaće se 20.07.2020.godine (ponedeljak), u isto vrijeme , na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale za ovu Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u pravnoj službi preduzeća u vremenu od 8 do 14 časova.


PREDSJEDNIK
NADZORNOGODBORA
Kremenović Miroslav

 
Prečice: VDPL