Bonel a.d. Banja Luka saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

„BONEL" a.d. Banja Luka
Upravni odbor
Datum: 10.06.2020. godine
Broj: 05-51/20

Na osnovu člana 65. Statuta Privrednog društva za trgovinu, proizvodnju i usluge „BONEL" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 10.06.2020. godine donio je

ODLUKU
o sazivanju 24. redovne sjednice Skupštine akcionara „BONEL" a.d. Banja Luka

Član 1.

Saziva se 24. redovna Skupština akcionara Privrednog društva za trgovinu, proizvodnju i usluge „BONEL" a.d. Banja Luka za 13.07.2020. godine sa početkom u 12 časova u sjedištu Društva, u ulici Ive Lole Ribara br. 4.

Član 2.

Za skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:
1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2019. godinu
6. Razmatranje i usvajanje:
- finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2019. godinu,
- Izvještaja o poslovanju Društva za poslovnu 2019. godinu,
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspoređivanju dobiti Društva za 2019. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2019. godinu;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2020. godinu;
10. Razno

Član 3.

Sastavni dio Odluke o sazivanju čine prijedlozi odluka za Skupštinu akcionara, utvrđeni od strane Upravnog odbora.

Član 4.

Pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 03.07.2020. godine.

Član 5.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati isti dan, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, sa početkom u 13 časova.

Član 6.

Zadužuje se direktor Društva da javno objavi saziv Skupštine, najkasnije 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja od kad se i primjenjuje.


Za Upravni odbor „BONEL" a.d.
Dragan Milanović, predsjednik

 
Prečice: BNEL