Energoinvest automatika a.d. Istočno Sarajevo saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu članova 272. i 269. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), člana 40. Statuta AD „ENERGOINVEST AUTOMATIKA" Istočno Sarajevo (u daljem tekstu: „Društvo"), Upravni odbor "ENERGOINVEST AUTOMATIKA" a.d. Istočno Sarajevo, na sjednici održanoj dana 08.06.2020. godine, donio je odluku o sazivanju

XVII (sedamnaeste) redovne sjednice
Skupštine akcionara Društva

koja će biti održana 13.07.2020. godine sa početkom u 13 časova. Sjednica Skupštine će se održati u prostorijama u sjedištu privrednog društva Energoinvest Automatika a.d. Istočno Sarajevo u ulici Vuka Karadžića br.28.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva (komisija za glasanje, zapisničar i Dva ovjerivača zapisnika);
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2019. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja Upravnog odbora o radu za 2019. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2019. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za poslovnu 2019. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka Društva;
10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2020. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje Odluka o stavljanju van snage Odluke SK-09/19 od 27.12.2019.
12. Razmatranje i usvajanje Odluka o stavljanju van snage Odluke SK-10/19 od 27.12.2019.
13. Razmatranje i usvajanje Odluka o stavljanju van snage Odluke SK-11/19 od 27.12.2019.
14. Razmatranje i usvajanje Odluka o stavljanju van snage Odluke SK-12/19 od 27.12.2019.
15. Razmatranje i usvajanje Odluka o stavljanju van snage Odluke SK-13/19 od 27.12.2019.
16. Razmatranje i usvajanje odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva radi pokrića
17. Razmatranje i usvajanje odluke o 2. (drugoj) emisiji akcija smanjenjem kapitala Društva radi pokrića gubitka bez obaveze izrade prospekta;
18. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjeni Statuta Društva u dijelu odobrenog kapitala;
19. Razmatranje i usvajanje odluke o razriješenju dužnosti člana Upravnog odbora Društva,
20. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Društva,
21. Razno.

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 03.07.2020. godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 20.07.2020. godine sa istim dnevnim redom na istom mjestu i u isto vrijeme. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara. Materijali sa dnevnim redom dostupni su svim akcionarima na internet stranici „Banjalučke berze".

 
Prečice: ATMK