Željeznice RS a.d. Doboj saziva 35. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj : 1-2.9915-1/20
Dana: 01.06.2020.godine

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 75/04 i 78/11), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272. i članom 304. stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te Odluke Nadzornog odbora Društva sa 10. redovne sjednice održane dana 01.06.2020.g., zakazujem 35. (tridesetpetu) redovnu - godišnju sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS ad Doboj. Sjednica će se održati u (petak), 10.07.2020. godine u objektu željezničke stanice Banja Luka, Ul.''Prote Nikole Kostića'' bb - sala Sekcije STD Banja Luka, sa početkom rada u 11:00 časova.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Imenovanje Radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 20. vanredne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2019. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2019. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2019. godinu.
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobitka u 2019. godini.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Željeznica RS a.d. Doboj za 2019. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Standardima korporativnog upravljanja.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora, revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2019. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana aktivnosti, mjera i radnji na realizaciji preporuka po Izvještaju nezavisnog revizora, „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2019. godinu.
10. Donošenje odluka:
- o raspisivanju javnog konkursa za izbor 1 (jednog) člana Nadzornog odbora (ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju RS)
- o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor 1 (jednog) člana Nadzornog odbora (ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju RS) i
- o imenovanju Komisije za izbor 1 (jednog) člana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju RS).
11. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora željeznica RS a.d. Doboj.

U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati u petak, 24.07.2020. godine, sa istim Dnevnim redom, na istom mjestu, sa početkom rada u 11:00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 30.06.2020. godine.

NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u Dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na internet stranici Društva www.zrs-rs.com i sajtu BL Berze, a u ostale propratne materijale u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju, Ulica Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banja Luci Ulica "jasenovačkih logoraša'' br. 4/A, kancelarija br. 204. u dane 07, 08.. i 09.07.2020. godine u vremenu od 10:30 - 13:00 časova.
Evidencija akcionara sa pravom glasa vršiće se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine, u vremenu od 10:00 do 10:50 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće se uzimati u razmatranje.

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
NADZORNOG ODBORA
Dijana Kalenić, dipl.inž.inform.

 
Prečice: ZERS