Poslovna zona a.d. Banja Luka saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima (Sl.glasnik RS br.75/04), člana 62. Statuta Poslovna zona a.d. Banja Luka, člana 25. i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 100/11) te odluke Nadzornog odbora br. III-7/20 od 5.6.2020. godine, Nadzorni odbor

SAZIVA

četrnaestu sjednicu Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Društvo) za dan 7.7.2020. godine sa početkom rada u 12 časova u prostorijama Društva, ul. Veljka Mlađenovića bb.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.2. Izbor komisije za glasanje i verifikacija prisutnih akcionara,
1.3. Izbor zapisničara,
1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 9. vanredne sjednice Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka od 26.12.2019. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2019. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2019. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 27.6.2020.godine.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično mogu glasati putem punomoćnika kao i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati 8.7.2020. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale po tačkama objavljenog dnevnog reda može se izvršiti u prostorijama Društva svakog radnog dana od 9-14 časova.
Sve informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skupštine mogu se dobiti na telefon 450-104 i 450-144 u vremenu od 9-14 časova.


NADZORNI ODBOR

 
Prečice: PZBL