Kozaraprevoz a.d. Novi Grad saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

U skladu sa članom 272 i 304 Zakona o privrednim društvima /Službeni glasnik Republike Srpske/ broj 127/08, 58/09,67/13, 100/17 i 82/19/ i člana 47. Statuta Kozaraprevoz a.d. Novi Grad Upravni odbor Kozaraprevoz a.d. Novi Grad na sjednici održanoj 18.5.2020. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

redovnu sjednicu Skupštine akcionara Kozaraprevoz a.d. Novi Grad /u daljem tekstu Društvo / koja će se održati 22.6.2020. godine u 10 časova u poslovnim prostorijama Privredne komore RS u Banjaluci, ulica Đure Daničića 1, Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Imenovanje radnih tijela Skupštine /zapisničar, ovjerivači zapisnika i komisije za glasanje/
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih izvještaja za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2015, 2016, 1017. i 2018. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću kumuliranih gubitaka per 31.12.2018. godine na teret kapitala Društva
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 2015 2019. godina
8. Razmatranje poslovne politike Društva za naredni trogodišnji period
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o unosu zemljišta u Društvo BRC Slatina Lješljani d.o.o. Lješljani.

Skupština se održava van sjedišta Društva iz razloga što trenutno na području Opštine Novi Grad ne postoji ovlaštena notarska kancelarija.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara tj. 12.6.2020 godine.
U slučaju da se Skupština ne održi u navedeno vrijeme zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati istog dana u 11 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Skupštinu akcionara objaviti u dva dnevna lista u Republici Srpskoj kao i na internet stranici Banjalučke berze.
Akcionari imaju mogućnost da se sa materijalima upoznaju u sjedištu Društva svakim radnim danom.


Predsjednik
Upravnog odbora

 
Prečice: KZPR