Autoprevoz a.d. Banja Luka saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AKCIONARSKO DRUŠTVO „AUTOPREVOZ"
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 267. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09,100/11, 67/13,100/17 i 82/19) i člana 39. i 48. Statuta društva „Autoprevoz" AD Banja Luka, a u skladu sa Od-lukom Upravnog odbora Društva broj UO-57/20 od 15.05.2020. godine, Upravni odbor Društva objavljuje:

POZIV
za XIX redovnu sjednica Skupštine akcionara
Akcionarskog društva „Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka

XIX redovna sjednica Skupštine Akcionarskog društva „Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka održaće se dana 26.06.2020. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva, Put srpskih branilaca br. 35, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine, Upravni odbor je utvrdio sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućegXIXredovne sjednice Skupštine akcionara društva,
2. Imenovanje članova Komisije za verifikaciju iglasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,
3. Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje,
4. Usvajanje Zapisnika saXVIII redovne Skupštine akcionaraDruštva održane 23.05.2019. godine,
5. Razmatranje i usvajanje:
A) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz"AD Banja Luka za 2019. godinu,
B) informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZGS d.o.o. Banja Luka i NEOBAS d.o.o. Banja Luka u 2019. godini,
C) izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period maj 2019. - jun 2020. godine (od 18. do 19. redovne sjednice Skupštine akcionara društva),
D) godišnjih Finansijskih izvještaja Autoprevoz"AD Banja Luka za 2019. godinu,
E) prijedloga Odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti 'Autoprevoz"a.d., Banja Luka u 2019. godini,
F) konsolidovanog Finansijskog izvještaja ,Autoprevoz"AD Banja Luka za 2019. godinu,
G) Izvještaja nezavisnog revizora "KONTAL" d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji redovnih finansijskih izvještaja i Izvještaja o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Autoprevoz"AD Banja Luka za 2019. godinu,
H) izvještaja Odbora za reviziju „Autoprevoz"AD Banja Luka za 2019. godinu,
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD "Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka-Prečišćeni tekst od28.09.2012. godine
7. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva,
8. A) Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva,
B) Donošenje odluke o saglasnosti na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza članova Upravnog odbora i Društva
9. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva,
10. Donošenje odluke o imenovanju internog revizora Društva,
11. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu i dalje,
12. Razno

Poziv za XIX redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to "Glas Srpske" i "Nezavisne novine". Poziv za Skupštinu akcionara zajedno sa prijedlozima odluka biće dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na XIX redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 26.06.2020. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 16.06.2020. godine lično ili zastupani po punomoćniku.
Materijali za XIX redovnu Skupštinu akcionara u elektronskom obliku trebaju biti dostupni radi preuzimanja, najkasnije 15 dana nakon objavljivanja Poziva u dnevnim novinama, na internet stranici Društva: www.autoprevoz.org.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13,00 časova. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


Predsjednik Upravnog odbora
Nebojša Glamočak, dipl.iur

 
Prečice: APBL