Matex a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Matex a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 272., a u skladu sa članom 267. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i Odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara "Matex" a.d. Banjaluka br. 04/43 od 18.5.2020. godine, objavljujemo

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju i održavanju Skupštine akcionara "Matex" a.d. Banjaluka

I

Obavještavaju se akcionari Društva "Matex" a.d. Banjaluka da će godišnja Skupština akcionara biti održana dana, 25.6.2020. godine, u sjedištu Društva, ulica Jevrejska 1, lamela 4, Banjaluka sa početkom u 12.30 časova.

II

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara "Matex" a.d. Banjaluka,
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara održane dana, 21.6.2019. godine;
4. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2019. godinu;
5. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu;
6. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2019. godinu;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti za 2019. godinu;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. i 2021. godinu.

III

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog regis-tra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 15.6.2020. godine.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za isti dan, na istom mjestu, u 13.30 časova sa istim dnevnim redom.

Ponovljena Skupština može se održati i valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, ulica Jevrejska 1, Lamela 4. Banjaluka, radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počev od objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine. Društvo obezbjeđuje kopiju materijala.

Materijal za Skupštinu akcionara biće dostavljen svim akcionarima koji imaju više od 2% od ukupnog broja akcija Društva.


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: MATE