Osiguranje Aura a.d. Banja Luka saziva 37. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 01-47-22-4/20
Datum: 16.01.2020. god.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima, čl. 50. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 175. sjednici održanoj 16.01.2020 god. donio je:

ODLUKU O SAZIVU
XXXVII VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjedištu društva
dana 24.02.2020. sa početkom u 14,30 časova

Član 1.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

I Prethodni postupak
1. Izbor Predsjednika Skupštine Akcionara
2. Izbor Komisije za glasanje
3. Izbor Zapisničara
4. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje
6. Usvajanje dnevnog reda

II Redovni postupak
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVI sjednice Skupštine Akcionarskog Društva
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje odluke o imenovanju ovlaštenog aktuara:
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2020. godinu;
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana investicione politike za 2020. godinu;
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o razriješenju članova Upravnog odbora;
6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora;
7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o razriješenju članova Odbora za reviziju;
8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju;
9. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju internog revizora
10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju naknada za članove Upravnog odbora i Odbora za reviziju;
11. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Stauta Društva;
12. Razmatranje Priejdloga i donošenje Odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Statuta Društva;
13. Tekuća pitanja

Član 2.

Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.

Član 3.

Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.

Član 4.

Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na
dan 14.02.2020. godine.

Član 6.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 7.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Napomena:
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na , kao i na web strani Društva.

 

Predsjednik Upravnog odbora
Branislav Kostadinović

 

 
Prečice: AURO