Distributivni centar a.d. Bijeljina saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AD "DISTRIBUTIVNI CENTAR" BIJELJINA
Šabačkih đaka 1
UPRAVNI ODBOR
BROJ: UO-47-01/20
DATUM: 05.02.2020.god.

Na osnovu člana 19. i člana 29. Statuta AD "Distributivni centar"Bijeljina, Upravni odbor, na sjednici, održanoj dana 05.02.2020.godine, donio je

ODLUKU

Saziva se 22. redovna Skupština akcionara AD "Distributivni centar'' Bijeljina, za dan 10.03.2020. god., sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Društva, ulica Šabačkih đaka broj 1.
Za 22. redovnu Skupštinu akcionara AD''Distributivni centar"Bijeljina, predložen je

DNEVNI RED:

1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Izbor Komisije za glasanje
3. Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji punomoći i utvrđivanje kvoruma
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD''Distributivni centar''Bijeljina za 2019.g. (sa Izjavom Uprave o usklađenosti)
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2019.godinu
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja AD''Distributivni centar' Bijeljina za 2019.g.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019.godinu
10. Izbor nezavisnog revizora za 2020. godinu.
11. Donošenje odluke o prodaji dijela imovine

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru na dan 29.02.2020.godine, lično, putem zastupnika ili punomoćnika.
Kopije materijala za Skupštinu objavljuju se na internet stranici Banjalučke berze. Kopije materijala za Skupštinu, akcionari mogu dobiti svakim radnim danom u prostorijama AD ''Distributivni centar'' Bijeljina, ul. Šabačkih đaka, a 10.03.2020.godine, od 12,00 sati, materijal će se moći dobiti u sali za održavanje Skupštine.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana, odnosno 11.03.2020.godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


Upravni odbor
AD „Distributivni centar" Bijeljina

 
Prečice: DSTC