Elektro Doboj a.d. Doboj saziva 39. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Elektro Doboj a.d. Doboj

Na osnovu člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08 i 58/09), člana 272. stav 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 100/11) i člana 44. tačka 4. Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, Nadzorni odbor

SAZIVA
Trideset devetu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj

Trideset deveta vanredna sjednica Skupštine akcionara MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj održaće se dana 27.2.2020. godine (četvrtak) u sali za sastanke MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ulica Nikole Pašića 77. u Doboju, sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 38. godišnje sjednice skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za period 01.01-31.12.2018. godine
4. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana po Izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za period 01.01-31.12.2018. godine od Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske
5. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj
6. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj
7. Donošenje:
- Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, odnosno tri (3) člana ako akcionari koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća ne iskoriste svoje pravo za izbor jednog člana u Nadzornom odboru, do isteka prijave na konkurs
- Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
- Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, odnosno tri (3) člana ako akcionari koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća ne iskoriste svoje pravo za izbor jednog člana u Nadzornom odboru, do isteka prijave na konkurs
8. Razno

U slučaju da se 39. vanredna sjednica skupštine akcionara ne održi dana 27.2.2020. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 5.3.2020. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica.
Pripremljeni materijal po predloženom dnevnom redu može se staviti na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva do održavanja skupštine, u terminu od 8,00 do 14,00 časova u Stručnoj službi Preduzeća.
Materijal za sjednicu skupštine akcionara možete pogledati na internet stranici www.elektrodoboj.net.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno 17.2.2020. godine.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu skupštine akcionara.

 

U Doboju, 31.01.2020. godine
Broj: NO-1093-1/20


Predsjednik Nadzornog odbora

Nikola Kragulj, s.r.

 
Prečice: ELDO