Promet TP a.d. Prnjavor saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Promet TP a.d. Prnjavor

Po zahtjevu Đurić Pere , akcionara Društva, Uzpravni odbor TP „Promet" a.d. Prnjavor donosi odluku o sazivanju vanredne skupštine akcionara TP „Promet" a.d. Prnjavor za dan 15.02.2020. godine , s početkom u 16.00 časova, u prostorijama Uprave preduzeća (Ulica Svetog Save broj 23, u Prnjavoru) sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1) Izbor predsjednika skupštine akcionara,
2) Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje od tri člana,
3) Usvajanje zapisnika komisije za glasanje,
4) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara,
5) Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama statuta a koje izmjene i dopune se odnose na usklađiavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl.gl. RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 I 82/19), odnosno ZOPD,
6) Razmatranje i usvajanje prečišćenog teksta statuta društva
7) Razmatranje i usvajanje odluke o usklađivanju djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti („Sl. gl. RS" br. 66/2013) i uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske ("Sl.gl. 8/14)
8) Razno

Predsjednik UO

Jugović Ognjen


Prilog:Prečice: PROM