Kompred a.d. Ugljevik saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 272. stav 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" broj 137/08, 58/09 i 100/11], člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. gl. RS" broj 75/04 i 78/11), člana 59. Statuta AD "Kompred" Ugljevik broj: 757/12 od 29.06.2012. godine i člana 5. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 1833-4/13 od 27.12.2013. godine, Nadzorni odbor na 30. sjednici održanoj dana 31.12.2019.godine, donio je:

ODLUKU
o sazivanju 15. redovne sjednice
Skupštine akcionara AD "Kompred" Ugljevik

I

SAZIVA SE 15. redovna sjednica Skupštine akcionara AD "Kompred" Ugljevik za dan 28.02.2020. godine sa početkom u 10 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama direktora Društva u sjedištu AD "Kompred" Ugljevik u ulici Vojvode Kerovića br. 27 u Ugljeviku.
Ukoliko iz opravdanih razloga redovna sjednica ne bude održana u terminu iz podtačke 1. ove tačke, ponovljena će biti održana 29.02.2020.godine u 10 časova.

II

Za 15. redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela Skupštine i to:
a) Komisija za glasanje;
b) Zapisničara;
v) Dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 14. redovne sjednice Skupštine akcionara održane 25.06.2019.godine;
4. Razmatranje prijedloga Plana poslovanja sa programom investicija za 2020. godinu i donošenje Odluke o usvajanju istog.
5. Razmatranje prijedloga Plana poslovanja sa programom investicija za period 2020, 2021 i 2022. godina i donošenje Odluke o usvajanju istog.
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora AD"Kompred" Ugljevik zbog isteka mandata.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju v.d. članova Nadzornog odbora AD"Kompred" Ugljevik.
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje nadzornog odbora društva.
9. Donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje nadzornog odbora društva.
10. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje konkursa za izbor članova nadzornog odbora.

III

ZADUŽUJE SE direktor Društva da pripremi prijedlog odluka po predočenim tačkama dnevnog reda i iste u pozivu za sjednicu predmetne Skupštine akcionara dostavi zastupnicima kapitala. Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08 do 14 časova u poslovnim prostorijama Društva najkasnije počevši od osmog dana od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja predmetne Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na dan 18.02.2020. godine.


IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.


AD "KOMPRED" UGLJEVIK
NADZORNI ODBOR
Broj: NO-2899-6/19
Dana: 31.12.2019. godine


PREDSJEDNIK
Jovan Gligorević, el.inž.,s.r.

 
Prečice: KMPD