Jelšingrad FMG a.d. Gradiška saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Jelšingrad FMG a.d. Gradiška

„PMP JELŠINGRAD - FABRIKA MAŠINA" A.D.
G R A D I Š K A

Broj: 931/19
Dana: 04.12.2019. godine

Na osnovu člana 304. stav 1, a u vezi člana 267 i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09) i člana 38. i 50. Statuta „PMP Jelšingrad - Fabrika mašina" a.d. Gradiška, Upravni odbor „PMP Jelšingrad - Fabrika mašina" a.d. Gradiška (u daljem tekstu: Društva)" na 10. (desetoj) sjednici održanoj dana 04.12.2019.godine donio je

O D L U K U
o sazivanju Vanredne sjednice Skupštine akcionara
„PMP Jelšingrad - Fabrika mašina"a.d. Gradiška
za dan 21.01.2020. godine sa početkom u 11 h

Član 1.

Saziva se vanredna Skupština akcionara „PMP Jelšingrad - Fabrika mašina"a.d Gradiška, koja će se održati dana 21.01.2020. godine (utorak) sa početkom u 11 časova u prostorijama „Društva" (sala za sjednice) u Gradišci, Ul. Šeste sanske brigade 3

Član 2.

Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
a) komisije za glasanje,
b) brojači glasova,
c) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
d) predsjedavajućeg Skupštine,

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje,

3. Razmatranje i donošenje Odluke o pretvaranju otvorenog a.d. u zatvoreno a.d. „PMP Jelšingrad-fabrika mašina" a.d. Gradiška,

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva,

5. Razno.


U slučaju nemogućnosti održavanja Skupštine akcionara u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovna Skupština akcionara će se održati istog dana, 21.01.2020. godine (utorak) u 12 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom

Član 3.

Uvid u materijale za Skupštinu akcionara akcionari mogu izvršiti i iste pruzeti u prostorijama preduzeća (sala za sjednice) svakog radnog dana u vremenu od 8.30 do 16 časova u Upravnoj zgradi „Društva", Ul.Šeste sanske brigade 3 u Gradišci, do održavanja Skupštine akcionara.

Član 4.

Akcionari mogu glasati lično ili putem punomoćnika. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom ovlaštenog lica. Pri dolasku na Skupštinu, akcionar daje na uvid identifikacioni dokument sa slikom i upisanim JMB (lična karta, pasoš), te rodni list za maloljetno lice kojeg zastupa po zakonu.

Član 5.

Sastavni dio ove Odluke čini tekst oglasa o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine akcionara. Tekst oglasa objaviće se u dnevnom listu „ Nezavisne novine ili Glasu Srpske".

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju staraće se predsjednik Upravnog odbora, direktor i nadležne stručne službe.


Dostavljeno:

- Direktor
- Predsjednik Upravnog odbora
- Sektor prav. i opš. poslova
- Arhiva


PREDJEDNIK UO-a:


LUIGINO POZZO

 
Prečice: JFMG