Vodovod a.d. Doboj saziva 13. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

„VODOVOD" a.d. DOBOJ
NADZORNI ODBOR
Broj: 03-439-9771/19
Doboj, 02. 12. 2019. god.

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik Republike Srpske", broj 75/04 i 78/11) i člana 55. Statuta Društva, Nadzorni odbor Društva na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 02. 12. 2019. godine, donio je

ODLUKU
o zakazivanju XIII vanredne Skupštine akcionara „Vodovod" a.d. Doboj

XIII vanredna Skupština akcionara „Vodovod" a.d. Doboj zakazuje se za dan 23. 12. 2019. godine sa početkom u 12,00 sati u konferencijskoj sali preduzeća „Vodovod" a.d. Doboj u ulici Kralja Petra I broj 15 B.
Nadzorni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem

Dnevnom redu:

1. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara Društva;
3. Donošenje Odluke o razrješavanju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara „Vodovod" a.d. Doboj, zbog isteka mandata;
4. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara „Vodovod" a.d. Doboj;
5. Usvajanje Plana poslovanja Društva za 2020. godinu;
6. Usvajanje Plana poslovanja Društva za 2020. - 2022. godinu;
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Etičkog kodeksa „Vodovod" a.d. Doboj;

U slučaju da se XIII vanredna Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati dana 23. 12. 2019. godine u 14,00 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 13. 12. 2019. godine.
Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 sati u Upravnoj zgradi „Vodovod" a.d. Doboj, u ulici Kralja Petra I broj 15B, u kancelariji broj 8 - Služba za pravne i kadrovske poslove.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Miloš Bukejlović

 
Prečice: VDVD