Bemind a.d. Banja Luka - Obavještenje o sticanju akcija

Izvor:  Eurobroker

U skladu sa članom 4. stav 1. i 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 65/08, 92/09 i 59/13), Romeo Valjevac, Krajiška br. 3, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kao Ponudilac objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O STICANJU AKCIJA

Akcionarskog društva "Bemind" a.d. Banja Luka, Karađorđeva 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH, na osnovu kojeg nastaje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje, odnosno kupovine svih akcija sa pravom glasa.
Osnovni kapital emitenta iznosi 1.761.797 KM, podijeljen je na 1.761.797 redovnih (običnih) akcija klase "A" nominalne vrijednosti 1,00 KM.
Romeo Valjevac na dan objave ovog obavještenja vlasnik je 649.301 akcija emitenta "Bemind" a.d. Banja Luka, koje su redovne (obične), pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, što predstavlja 649.301 glasova u skupštini emitenta ili 36,854473% od ukupnog broja glasova.
Ponudilac u postupku preuzimanja djeluje zajednički sa:
- Justina Valjevac, Ul. Krajiška br. 3, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH;
Justina Valjevac na dan objave ovog obavještenja vlasnik je 535.694 akcije emitenta "Bemind" a.d. Banja Luka, koje su redovne (obične), pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, što predstavlja 535.694 glasova u skupštini emitenta ili 30,406114% od ukupnog broja glasova.
Za svaku akciju Ponudilac se obavezuje da će platiti knjigovostvenu cijenu od 0,584 KM, a u skladu sa članom 15. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 65/08, 92/09 i 59/13).
Ponudilac i lica koja s njim zajednički djeluju izjavljuju da će ponudu za preuzimanje objaviti u roku, pod uslovima i na način koji je propisan Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava.

Romeo Valjevac
zastupan po punomoćniku
"EUROBROKER" a.d. Banja Luka


Prilog:Prečice: BMND