Sberbank a.d. Banja Luka saziva 35. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Sberbank a.d. Banja Luka

SBERBANK AD BANJA LUKA
NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 66. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske" br.4/17, 19/18 i 54/19), člana 47. tačka 1. Statuta „Sberbank" a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017.godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019.godine) i Odluke br.0001-162/19 od 26.11.2019.godine, Nadzorni odbor „Sberbank" a.d. Banja Luka je sazvao vanrednu 35. Skupštinu „Sberbank" a.d. Banja Luka i utvrdio prijedlog sljedećeg

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, zapisničar, lica koja ovjeravaju zapisnik);
2. Usvajanje zapisnika sa godišnje 34. sjednice Skupštine akcionara „Sberbank" a.d. Banja Luka, održane 27.06.2019. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada „Sberbank" a.d. Banja Luka;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo i samoprocjenu rada Nadzornog odbora i postupak procjene;
5. Razno.

Vanredna 35. Skupština akcionara održaće se u četvrtak, 12.12.2019. godine u 12:00 časova, u prostorijama Sberbank a.d. Banja Luka, u ul. Jevrejska 71, 78000 Banja Luka.

Pozivaju se akcionari da, lično ili putem punomoćnika, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 02.12.2019. godine.

Akcionari imaju pravo da izvrše uvid u listu akcionara, kao i druge dokumente koji se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine, svakog radnog radna od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u sjedištu Banke, u vremenu od 08:00 do 16:00 časova. Akcionari su dužni da se prema podacima, sadržanim u naprijed navedenim dokumentima, odnose s pažnjom dobrog privrednika.


Banja Luka, 26.11.2019. godine


Predsjednik Nadzornog odbora
Alexander Witte

 
Prečice: ZPKB