Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Dopuna dnevnog reda redovne Skupštine akcionara

Izvor:  Glas Srpske

NADZORNI ODBOR
Broj: NO-26-03/19
Datum: 12.11.2019. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 75/04 i 78/11) i člana 272. i 275. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 110/11, 67/13, 100/17 i 82/19), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad broj: SA-16-03/12 od 29.06.2012. godine, broj: SA-11-05/13 od 15.02.2013. godine, broj: SA-18-08/14 od 13.06.2014. godine i broj:SA-27-15/18 od 21.01.2019. godine, Nadzorni odbor Preduzeća, na pedesetoj sjednici održanoj telefonskim putem, dana 12.11.2019. godine, je donio

ODLUKU
o dopuni Dnevnog reda redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje -ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad

I

Nadzorni odbor Preduzeća je razmatrao obrazložen Prijedlog za dopunu dnevnog reda redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, broj: 1.1/01-2512-2/19 od 11.11.2019. godine, podnijet od strane MH „ERS" Matično preduzeće a.d. Trebinje, kao akcionara sa 65% vlasništva akcija ili 287.272.703 akcija u MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i konstatovao da je navedeni Prijedlog podnesen u skladu sa članom 275. Zakona o privrednim društvima i članom 19. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća.

II

Nadzorni odbor prihvata Prijedlog naveden u tački I ove Odluke i vrši dopunu Dnevnog reda redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, koja je sazvana Odlukom Nadzornog odbora, broj: NO-25-17/19 od 04.11.2019. godine i čije je održavanje zakazano za 09.12.2019. godine, a obavještenje o sazivanju objavljeno na službenoj internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Preduzeća dana 08.11.2019. godine i dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" dana 06.11.2019. godine, na sljedeći način: Dodaje se nova tačka 18. koja glasi:

„Razmatranje i donošenje Odluke o kupovini 49% udjela u društvu HE „Bistrica" d.o.o. Foča prema Ponudi broj: 222/19 od 01.11.2019. godine."

III

Ostali tekst Odluke o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, čije je održavanje zakazano za 09.12.2019. godine ostaje nepromijenjen.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na službenoj internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća i dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".


Predsjednik Nadzornog odbora
Maja Antić, dipl.inž.el.

 
Prečice: HEDR