Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor saziva 33. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

PRIVREMENI UPRAVNI ODBOR
Broj: PUO15/R/19
Dana: 31.10.2019.godine

Na osnovu člana 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13 i 100/2017), te člana 34. Statuta Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, Privremeni Upravni odbor Društva je na svojoj 15. (petnaestoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 31.10.2019. godine, donio

ODLUKU
o sazivanju 33. (trideset i treće) redovne sjednice
Skupštine akcionara Društva

I

Saziva se 33. (trideset i treća) redovna sjednica Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, koja će se održati dana, 11.12.2019.godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 11 časova.

II

Za 33. (tridesetitreću) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Privremeni Upravni odbor je utvrdio sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Komisije za glasanje;
1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz Zapisnika sa 32. (trideset i druge) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR " Ljubija " a.d. Prijedor;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Privremenog Upravnog odbora za 2018. godinu, Društva;
5. Donošenje Odluke o razrješenju Privremenog Upravnog odbora;
6. Donošenje Odluke o imenovanju Upravnog odbora;
7. Donošenje Odluke o imenovanju 2 (dva) člana Nadzornog odbora „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor,ispred osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor;
8. Donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor,ispred osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor;
9. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2018. godinu, Društva;
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu, Društva;
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu, Društva;
12. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2018. godinu, Društva;
13. Informacije o rezultatima poslovanja za 2018. godinu, povezanih pravnih lica;
a) "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor;
b) „Rudarski institut" d.o.o. Prijedor
v) d.o.o. „Tvek-Ljubija" Prijedor;
14. Donošenje Odluke o osnivanju poslovne jedinice Društva;
15. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. i 2020. godinu, Društva.

III

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će se održati dana, 18.12.2019. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

IV

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan, 01.12.2019. godine.

V

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale, te dobiti kopije istih, svakog radnog dana u prostorijama Društva u vremenu od 09 - 14 časova, počev od dana, 02.12.2019. godine.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnoj štampi, te na oglasnoj ploči i internet stranicama Društva i Banjalučke berze.

 

Predsjednik Privremenog Upravnog odbora
Draško Ljubičić, dipl.inž.el.

 
Prečice: LJUB