Elektro Doboj a.d. Doboj saziva 38. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Elektro Doboj a.d. Doboj

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08 i 58/09), člana 272. stav 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 100/11) i člana 44. tačka 4. Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, Nadzorni odbor

SAZIVA
Trideset osmu godišnju sjednicu skupštine akcionara
MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj

Trideset osma godišnja sjednica skupštine akcionara MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj održaće se dana 5.12.2019. godine (četvrtak) u sali za sastanke MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ulica Nikole Pašića 77. u Doboju, sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Trideset sedme vanredne sjednice skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2018. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2018. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2018. godinu
8. Razmatranje prijedloga raspodjele neto dobiti i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj ostvarene u 2018. godini
9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2018. godinu
10. Razmatranje i donošenje Rebalansa plana poslovanja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2019. godinu
11. Donošenje:
1. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
2. Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor jednog člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
3. Odluke o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
12. Donošenje odluke o prestanku rada HE „Paklenica i Cijevna 3" d.o.o. Doboj
13. Informacija o raspodjeli donacija iz dijela neto dobiti ostvarene u 2017. godini
14. Razno


U slučaju da se 38. godišnja sjednica skupštine akcionara ne održi dana 5.12.2019. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 12.12.2019. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica.
Pripremljeni materijal po predloženom dnevnom redu može se staviti na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva do održavanja skupštine, u terminu od 8,00 do 14,00 časova u stručnoj službi preduzeća.
Materijal za sjednicu skupštine akcionara možete pogledati na internet stranici www.elektrodoboj.net.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno 25.11.2019. godine.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu skupštine akcionara.

U Doboju, 1.11.2019. godine
Broj: NO-14846/19

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Nikola Kragulj, s.r.

 
Prečice: ELDO