Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  IRCE a.d. Istočno Sarajevo

Broj: 048-UO/19
Datum: 01.10.2019.

Na osnovu člana 268., stav 4. "Zakona o privrednim društvima" ("Sl.glasnik RS" br. 127/08 i 58/09), čl. 25. i čl. 26. "Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima" ("Sl.glasnik RS" br. 100/11), člana 38. Statuta MH "ERS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo, člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo i Odluke br. 046-UO/2019 Upravnog odbora (od 31.10.2019.), privremeni Upravni odbor ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo

SAZIVA

XVI (šesnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara MH "ERS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo koja će se održati 05.12.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 12:00 časova u prostorijama preduzeća, ul. Vuka Karadžića 17. Istočno Sarajevo i predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara ZD IRCE a.d.
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma Skupštine akcionara ZD IRCE a.d.,
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara ZD IRCE a.d.,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva. za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka Društva usklađenog sa Integralnim akcionim planom za otkanjanje nedostataka utvrđenim u Izvještaju nezavisnog revizora "Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji za 2018. godinu i prihvaćenih preporuka datih u Pismu rukovodstvu;
6. Razmatranje i usvajanje "Finansijskih izvještaja Društva. za 2018. godinu";
7. Razmatranje i usvajanje "Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu";
8. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Društva ostvarene u poslovnoj 2018. godini;
9. Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora za poslovnu 2018. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora od 28.11.2018. - 18.10.2019.godinu;
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja internog revizora o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica u 2018. godini;
12. Razmatranje i usvajanje Rebalansa plana poslovanja Društva za 2019. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje Plana investicija Društva za period 2019. - 2021. godinu,

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara, u nedostatku kvoruma, ne održi 05.12.2019. godine (četvrtak) ponovljena Skupština će se održati 12.12.2019. godine (četvrtak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasanja na skupštini ostvaruju akcionari lično ili zastupani po punomoćniku na osnovu izvještaja Centralnog registra na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 25.11.2019.godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Prijedlog dnevnog reda i materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na oglasnoj tabli ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo a u isti se može izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 08-15 časova u poslovnim prostorijama preduzeća, soba br. 107.
Poziv za sazivanje XVI (šesnaeste) redovne Skupštine akcionara biće objavljen na sajtu Banjalučke berze i dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".

 

Predsjednik privremenog
UO ZD IRCE a.d.
Dragan Lalović, dipl.el.inž

 




Prečice: IZEN