Elektrodistribucija a.d. Pale - Dopuna dnevnog reda redovne Skupštine akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Mješoviti holding „ERS"
MP a.d. Trebinje
ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale
Broj: NO-762/19
Datum, 29.10.2019. godine

Na osnovu člana 44.tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribu-cija" a.d. Pale i člana 10. stav 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale, dana 29.10.2019. godine, donio je

ODLUKU
o dopuni Saziva godišnje sjednice Skupštine akcionara
Mješovitog holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale

I

Nadzorni odbor Mješovitog holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale vrši dopunu dnevnog reda Saziva godišnje sjednice Skupštine akcionara ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale zakazane za 09.12.2019. godine, objavljenog na internet stranici Banjalučke berze i dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Euro blic" dana 29.10.2019. godine, na sljedeći način:

Dodaje se tačka 10. dnevnog reda koja glasi:
„Razmatranje i Usvajanje Rebalansa plana poslovanja Mješovitog holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2019. godinu".

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


v.d. Predsjednik Nadzornog odbora
Slavo Krajišnik, dipl.maš.inž.

 
Prečice: EDPL