HPK a.d. Kozarska Dubica saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  HPK a.d. Kozarska Dubica

''HPK'' HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d.
Draksenić Kozarska Dubica

Na osnovu čl. 21. Statuta - prečišćeni tekst, ''HPK'' HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Draksenić Kozarska Dubica i odluke Nadzornog odbora broj: 02- 1078/19- 11 od 11.102019. godine, Nadzorni odbor ''HPK'' HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Draksenić Kozarska Dubica,

SAZIVA
godišnju Skupštinu akcionara ''HPK'' HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Draksenić Kozarska Dubica

koja će se održati dana 26.11.2019. godine s početkom u 12 časova u prostorijama restorana Društva u Drakseniću.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika (pravni osnov: čl. 292. Zakona o privrednim društvima- u daljem tekstu: Zakona i čl. 20. i 25. Statuta),
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta),
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja revizora o izvršenoj reviziji u 2018. godini (čl.281. Zakona i 20. Statuta),
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2018. godinu (čl. 281. Zakona i 20. Statuta),
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju u 2018. godini (čl. 281. Zakona i 20. Statuta),
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta),
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu (čl. 281. zakona i čl. 20. Statuta),
8. Donošenje odluke o pokriću gubitaka nastalih u 2018. godini ( 281. Zakona i čl. 20. Statuta),
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2019. godinu (čl. 281. Zakona, čl. 5. Zakona o javnim preduzećima i čl. 20. Statuta),
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o namjeravanoj poslovnoj politici za 2019. godinu (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta).
Odluke se donose običnom većinom.
Pravo učešća i pravo glasa se ostvaruje na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 16.11.2019.godine.
Kopija svih materijalâ po pojedinim tačkama dnevnog reda (zapisnik, prijedlozi odluka, izvještaji i dr.) dostupna je i obezbjeđena svakom akcionaru u sjedištu društva, kancelarija br. 16., u redovno radno vrijeme (svaki radni dan od 7:00 - 15:00 časova).
Sazivanje sjednice i prijedlozi odluka su objavljeni na internet stranici društva:wwwhpk-kozarskadubica.net, dnevnim listovima ''Glas Srpske'' i ''Nezavisne novine'' i Banjalučkoj berzi.
U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština se zakazuje za dan 04.12.2019. godine, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.


Broj: 04- 1121/19

Predsjednik Nadzornog odbora


Nenad Vukić, dipl.pravnik

 
Prečice: HPKD