Energoinvest automatika a.d. Istočno Sarajevo saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Convenes the 16th General shareholders' meeting to be held on the November, 14th 2019 with start at 11 o'clock in company's premises.

 

„ENERGOINVEST-AUTOMATIKA" a.d. ISTOČNO NOVO SARAJEVO
UPRAVNI ODBOR
Tel./fax: 057/340-203
Broj: 263
Datum: 03.10.2019.god.

Na osnovu člana 40. Statuta „Energoinvest-Automatika" a.d. Istočno Novo Sarajevo i Odluke Upravnog odbora o sazivanju XVI (godišnje) redovne sjednice Skupštine akcionara br.262 od 02.10. 2019.

SAZIVA
XVI REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
„ENERGOINVEST-AUTOMATIKA" a.d. ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Skupština akcionara će se održati dana 14.11.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 11 časova u prostorijama Akcionarskog društva.
Za ovu sjednicu predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara :
a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
b) Izbor komisije za glasanje,
c) Izbor zapisničara,
d) Izbor ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje finansijskuh izvještaja za poslovnu 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2018. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja Upravnog odbora o radu za 2018. godinu;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2019. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka Društva;
10. Razmatranje i usvajanje odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva;
11. Razmatranje i usvajanje odluke o 2. (drugoj) emisiji akcija smanjenjem kapitala Društva:
12. Razmatranje i usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva;
13. Razmatranje i usvajanje odluke o 3. (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Društva:
14. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjeni Statuta Društva;

Poziv za Skupštinu akcionara objavljuje se u dnevnom listu „Glas Srpske" i Nezavisne novine". Poziv za Skupštinu akcionara sa kompletnim materijalima po kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici „Banjalučke berze" web stranici e-automatica.com, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u terminu od 8 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja saziva do dana održavanja Skupštine.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS sa stanjem na dan 08.11.2019.godine.

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu i sa isti dnevnim redom 22.11.2019. godine u 11 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara,.


S poštovanjem.
UPRAVNI ODBOR
Miroslav Grgić

 
Prečice: ATMK