Opština Vlasenica - Javni poziv za upis i uplatu 1. emisije obveznica javnom ponudom

Izvor:  Advantis Broker

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA VLASENICA

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 04/17) Opština Vlasenica („Emitent") objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU
PRVE EMISIJE OBVEZNICA OPŠTINE VLASENICA
JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.
Skupština Opštine Vlasenica na sjednici, održanoj dana 17.7.2019. godine, donijela je Odluku o prvoj emisiji obveznica, javnom ponudom, broj: 01-022-91/19.
Ministarstvo finansija Republike Srpske izdalo je Opštini Vlasenica saglasnost za zaduženje po osnovu emisije obveznica na domaćem tržištu kapitala, u maksimalnom iznosu do 1.800.000 KM, broj: 06.04/400-787-1/19 od 30.7.2019. godine.
Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-464/19 od 5.9.2019. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica pod sljedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Prvom emisijom dugoročnih municipalnih obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi a.d. Banja Luka, emituje se 18.000 obveznica nominalne vrijednosti 100 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 1.800.000 KM;
• Dospijeće, visina kamate:
Obveznice se emituju sa rokom dospijeća od 12 godina od dana registracije obveznica iz emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 4,0% na godišnjem nivou.
Tokom prve godine isplaćivaće se mjesečno samo kamata (grejs period), a nakon toga glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se narednih 11 godina u jednakim mjesečnim anuitetima (132 anuiteta).
• Valutna klauzula: Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EURO, primjenjivaće se valutna klauzula (preračun KM u EURO, odnosno EURO u KM) po srednjem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan dospijeća anuiteta;
• Način i rokovi isplate glavnice i kamate, obezbjeđenje obveznica mjenicom:
Emitent će svoje finansijske obaveze prema vlasnicima obveznica izmirivati posredstvom platnog agenta -Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka ("Centralni registar"), uplatom na račun za posebnu namjenu Centralnog registra. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra iznosi dva radna dana, a Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica, koji su evidentirani u bazi podataka Centralnog registra, u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu.
U cilјu obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz prve emisije, Emitent je izdao 144 mjenice i mjenično ovlašćenje koji su predati Centralnom registru a u skladu sa Procedurama u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza jedinice lokalne samouprave kao emitenta po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti korišćenjem mjenice.
Emitent ima zaklјučen Ugovor sa Centralnim registrom, pod odložnim uslovom, kojim su regulisana prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa poslovima obračuna anuiteta, vođenja i čuvanja evidencije, isplate sa računa za posebne namjene i načinom polaganja mjenica i provođenja postupka prinudne naplate u mjeničnom postupku pred bankom. Odložni uslov podrazumijeva da su prospektom za emisiju obveznica vlasnici obveznica u cijelosti upoznati sa pravima i obavezama Centralnog registra i načinom izvršavanja poslova platnog agenta.
U slučaju nenastupanja odložnog uslova Centralni registar će obavještenje o tome objaviti na svojoj internet stranici i dostaviti ga Banjalučkoj berzi radi objave na njihovoj internet stranici, čime se smatra da su investitori upoznati da zaklјučeni Ugovor nije stupio na snagu.
Ukoliko Emitent ne izvrši uplatu dospjelog anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra u naprijed navedenom roku, i to u cjelokupnom iznosu, Centralni registar je obavezan da u zakonom propisanom roku pokrene mjenični postupak direktno pred bankom. Objektivne okolnosti na koje bi se Emitent mogao pozivati nemaju uticaja na ovo ovlašćenje Centralnog registra.
U svrhu ostvarivanja prava vlasnika obveznice na isplatu anuiteta putem sudskog izvršnog postupka Emitent se obavezuje da na zahtjev izda vlasnicima obveznica dodatne mjenice;
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate. Nijedan vlasnik nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica;
• Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine;
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu;
Emitent zadržava pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu;
• Prodajna cijena: Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na berzi, po metodi kontinuirane javne ponude (višestruke cijene) u skladu sa Pravilima Banjalučke berze, s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 100 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM;
• Rok trajanja upisa i uplate: Datum početka upisa i uplate obveznica je 25.9.2019. godine. Upis i uplata obveznica traju 10 dana, zaključno sa 4.10.2019. godine;
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica investitori vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za kupovinu obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom realizacije na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banjoj Luci, Kralja Alfonsa XIII broj 37a, broj računa: 5550900044814749. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilne marke (KM);
• Jedinstveni prospekt za javnu ponudu obveznica iz prve emisije i njihovo uvrštenje na Službeno tržište Banjalučke berze besplatno je dostupan u prostorijama Emitenta, agenta emisije, te na Internet stranici Banjalučke berze: www.blberza.com;
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ako, u roku od 10 dana, predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih Jedinstvenim prospektom;
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Načelnik opštine, Miroslav Kraljević.
Više informacija o prvoj emisiji obveznica, emitenta Opštine Vlasenica, moguće je dobiti kod agenta emisije „Advantis Broker" a.d. Banja Luka, Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka, ili na telefon 051/233-710.
Opština Vlasenica
zastupana po


„Advantis Broker" a.d. Banja Luka

 


Prilog: