Addiko Bank a.d. Banja Luka saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

ADDIKO BANK AD BANJA LUKA BANJA LUKA,
Aleja Svetog Save broj 13
Dana, 29.3.2019. godine

Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS ("Sl. gl. RS", br. 4/17), člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) te člana 23. Statuta Addiko Banka.d. Banja Luka, daje se

OBAVIJEST

O sazivanju I redovne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) koja će se održati u Banja Luci, u prostorijama Banke, Aleja Svetog Save 13, Banja Luka na dan 30.4.2019. godine u 14 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i usvajanje dnevnog reda:
1.1 Izbor predsjednika Skupštine
1.2 Izbor zapisničara
1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika
2. Utvrđivanje kvoruma za rad
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa IV vanredne sjednice Skupštine Banke održane 27.12.2018. godine
5. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, uključujući finansijske izvještaje sa 31.12.2018. sa izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima
6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. god.
7. Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2018. god.
8. Izvještaj o radu odjela Interne revizije za 2018. god.
9. Odluka o uključivanju formiranih rezervi za kreditne gubitke u redovni osnovni kapital banke, odnosno rasporedu formiranih rezervi u zadržanu dobit, u korist ostalih rezervi
10. Odluka o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka za 2018. god.
11. Finansijski plan za 2019. god.
12. Finansijski plan za period 2019 - 2023. god.
13. Poslovna strategija za period 2019 - 2023. god.
14. Poslovne politike
15. Fit & Proper Politika
16. Odluka o prihvatanju Izvještaja o ugovorima sa licima u posebnom odnosu sa Bankom
17. Odluka o prihvatanju Informacije o izjavama o imovinskom stanju
18. Odluka o prihvatanju Informacije o primanjima
19. Odluka o imenovanju privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. god.
20. Odluka o imenovanju privrednog društva za reviziju Informacionog sistema Banke za 2019. god.
21. Odluka o davanju mišljenja Nadzornog odbora o izvještajima kontrolnih funkcija
22. Odluka o utvrđivanju naknade članovima Odbora za reviziju

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan, 20.4.2019. godine.
Akcionari mogu učestvovati lično, putem zastupnika ili punomoćnika, a prijave za učešće na Skupštini potrebno je dostaviti Banci najkasnije tri dana prije datuma održavanja sjednice.
Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Banke u Aleji Svetog Save 13 u Banja Luci svakog radnog dana počev od 30.3.2019. godine.

 

ADDIKO BANK AD BANJA LUKA

 
Prečice: KRLB