Tehnogas - Trn a.d. Laktaši saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 32. i 33. Statuta Društva "Tehnogas" fabrika tehničkih gasova, Trn - Laktaši, kao i člana 22. Poslovnika o radu Skupštine društva predsjednik Upravnog odbora

SAZIVA

DVADESET DRUGU redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva "Tehnogas" fabrika tehničkih gasova, Trn - Laktaši koja će biti održana dana 3.5.2019. godine, u prostorijama TGT a.d. Trn, Ul. Nikole Pašića 28, sa početkom u 8 časova.
Za sjednicu Skupštine se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i zapisničara
2. Usvajanje zapisnika sa prethodnog zasjedanja Skupštine
3. Usvajanje revidiranog Završnog računa, sa izvještajem revizora
4. Usvajanje izvještaja o poslovanju društva za period 1.1.2018. do 31.12.2018. godine
5. Donošenje odluke o usmjeravanju dobiti
6. Izbor revizora za 2019. godinu

Skupštinu čine i u njoj pravo učešća i pravo glasa imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 24.4.2019. g., a Društvo će pribaviti od Centralnog registra hartija od vrijednosti RS izvještaj koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija na dan 24.4.2019. g.
Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine akcionara Društva, prijedlozi odluka za svaku tačku dnevnog reda o kojoj Skupština odlučuje i drugi dokumenti za Skupštinu biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Trnu - Laktaši, Ul. Nikole Pašića 28., svakim radnim danom od 7 do 15 časova.

Napomena:
Lica koja će zastupati fondove ili pojedine akcionare dužni su sa sobom donijeti ovlašćenje ovjereno od strane nadležnog organa.


Upravni odbor

 
Prečice: TGTN