Vodovod KP a.d. Prnjavor saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod KP a.d. Prnjavor

KP „VODOVOD" a.d. PRNjAVOR
Živojina Preradovića bb
Prnjavor

Broj: 1/1.1 - 295/19
Datum: 20.03.2019. god.


Na osnovu člana 55. Statuta KP „Vodovod" a.d. Prnjavor, Nadzorni odbor

S A Z I V A
21. redovnu Skupštinu akcionara KP „Vodovod" a.d. Prnjavor

21. redovna Skupština akcionara KP „Vodovod" a.d. Prnjavor, održaće se dana 24.04.2019. godine, u 12.00 časova, u prostorijama Uprave Društva, u ulici Karađorđeva br. 6, u Prnjavoru.
Za Skupštinu se predlaže sledeći

Dnevni red

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 20. redovne Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora;
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2019. godinu;
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu.

Materijali o kojima će se raspravljati na Skupštini akcionara mogu se pogledati i dobiti u Pravnoj službi preduzeća, ul. Karađorđeva br. 6, Prnjavor, u vremenu od 11.00 do 14.00 časova, svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 14.04.2019. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 08.05.2019. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


Predsjednik Nadzornog odbora

Momčilo Vinčić

 


Prilog:


VDPV_Saziv SA.pdf   1,1 MB - Latinica

Prečice: VDPV