Komunalac a.d. Kozarska Dubica saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalac a.d. Kozarska Dubica

AKCIONARSKO DRUŠTVO
" K O M U N A L A C "
KOZARSKA DUBICA

Na osnovu člana 267.stav 2 Zakona o privrednim društvima (SL. glasnik Republike Srpske br:127/08,58/09 i 100/11),člana 7. stav 1.tačka (l) i (lj) Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik RS. Br:75/07 i 78/11) i člana 44. stav 1 tačka (d) Statuta i Odluke broj: NO-01-349-7/19 od 21.03.2019. godine, Nadzorni odbor „Komunalac" a.d. Kozarska Dubica:

S A Z I V A

devatnaestu redovnu sjednicu Skupštine
akcionara „Komunalac" a.d. Kozarska Dubica

Devetnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica će se održati 24.04.2019. godine sa početkom rada u 12,00 časova, u prostorijama "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica, ulica Miroslava Antića bb.
Za sjednicu se predlaže sledeći:

D n e v n i r e d:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
- Komisija za glasanje
- Zapisničar
- Ovjerivači zapisnika,
2.Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara
"Komunalac" A.D. Kozarska Dubica,
4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih
izvještaja Društva za 2018. godinu,.
5.Razmatranje i usvajanje
- Finansijskih izvještaja za 2018. godinu
- Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu
- Izvještaja o radu Nadzornog odbora
6.Donošenje Odluke o knjiženju poslovnog dobitka Društva za 2018. godinu,
7..Razmatranje i usvajanje Proizvodno - finansijskog plana za 2019. godinu i Plana
investicija za 2019. godinu Društva,
8..Razmatranje i usvajanje Elaborata o finansijskom restruktuiranju „Komunalac" a.d.
Kozarska Dubica,
9. Donošenje Odluke o prvoj emisiji obveznica javnom ponudom,
10.Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti .

Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti:
-Odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti se odnosi na preuzimanje obaveza i zaključenje ugovora o prodaji obveznica na osnovu kojih će se potpisati sporazumi o zasnivanju založnog prava na nepokretnostima, pokretnoj imovini i - Izvještaja o radu Odbora za reviziju,
računima Društva, kao i davanje sredstava obezbjeđenja u vidu mjenica, naloga za prenos i vinkulirane polise osiguranja.
-Nadzorni odbor „Komunalac" a.d. Koz. Dubica daje preporuku Skupštini akcionara da donese Odluku o raspolaganju imovinom velikom vrijednosti.
Razlog za davanje Preporuke Nadzornog odbora Skupštini akcionara je:"Komunalac" a.d. Kozarska Dubica namjerava emitovati obveznice u iznosu 1.500.000,00 KM.
Razlozi za emitovanje obveznica su:
-Izmirenje postojećih poreskih obaveza po I i II reprogramu, kao i izmirenje
redovnog duga preme Poreskoj upravi RS,
-Izmirenje obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje,
-Izmirenje kreditnog zaduženja kod Nova Banka a.d. banja Luka,
-Izmirenje obaveza prema dobavljačima, a sve u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 KM.

Detaljan Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti i preporuka Nadzoenog odbora za zaključenje ovih pravnih poslova uz obrazloženje preporuke čine sastavni dio materijala za Skupštinu akcionara.

Akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za ovu Odluku, može da traži od Društva da otkupi njegove akcije po tržišnoj vrijednosti u skladu sa članom 435 i 436. Zakonoa o privrednim društvima („Sl. Glasnik Republike Srpske" broj:127/08) i člana 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srpske"br:67/13).
Akcionar koji namjerava da koristi svoje pravo na traženje otkupa akcija dužan je da prije odlučivanja na sjednici Skupštine uputi Društvu pismeno ovavještenje o namjeri da koristi to pravo, ako se na Skupštini donese ova odluka u skladu sa članom 435. stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srpske br:127/08) i člana 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima(„Sl. glasnik Republike Srpske" br:17/13).

Odluku o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti donosi Skupština akcionara „Komunalac" a.d. Kozarska Dubica, koji imaju pravo glasa o tom pitanju, kvalifikovanom većinom akcionara, svake klase akcija čija se prava mijenjaju ovim poslom.

Pozivaju se akcionari da lično ili preko punomoćnika ili pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica.
Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u stručnoj službi Društva. Sa sadržajem materijala koji su na dnevnom redu Skupštine, zainteresovana lica mogu se upoznati u stručnoj službi, svakog radnog dana od dana objavljivanja pa do dana održavanja Skupštine u vremenu od 10 do 14. časova.U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština akcionara će se održati 08.05.2019. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim
redom.


Predsjednik Nadzornog odbora
Ljiljana Goga dipl. ecc s.r.

 


Prilog:


KMNC_Saziv 19 SA.pdf   222 KB - Latinica

Prečice: KMNC