Tehnogas - Kakmuž a.d. Petrovo saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Tehnogas - Kakmuž a.d. Petrovo

Na osnovu člana 32. i 33. Statuta Fabrike za proizvodnju i promet tehničkih gasova „Tehnogas-Kakmuž" a.d. Petrovo, kao i člana 22. Poslovnika o radu Skupštine društva, Predsjednik Upravnog odbora,

SAZIVA

DVADESET ČETVRTU redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Tehnogas-Kakmuž" a.d. Petrovo koja će se održati dana 03.05.2019.godine u prostorijama TGT a.d. Trn, Ul. Nikole Pašića 28, sa početkom u 9,00 časova.
Za sjednicu Skupštine se predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i zapisničara
2. Usvajanje zapisnika sa prethodnog zasijedanja Skupštine
3. Usvajanje revidiranog Završnog računa, sa izvještajem revizora
4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za period 01.01.2018. do 31.12.2018.godine
5. Donošenje Odluke o usmjeravanju dobiti
6. Izbor revizora za 2019. godinu

Skupštinu čine i u njoj pravo učešća i pravo glasa imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 24.04.2019.godine, a Društvo će pribaviti od Centralnog registra hartija od vrijednosti RS izvještaj koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i norminalnoj vrijednosti akcija na dan 24.04.2019. godine.
Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine akcionara Društva, prijedlozi odluka za svaku tačku dnevnog reda o kojoj Skupština odlučuje i drugi dokumenti za Skupštinu biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Kakmužu-Petrovo, na adresi Lugovi b.b. svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova.

Napomena:
Lica koja će zastupati fondove ili pojedine akcionare dužni su sa sobom donijeti ovlaštenje ovjereno od strane nadležnog organa.

 

Upravni odbor

 

 

 
Prečice: TGKA