RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik - Izmjene dnevnog reda redovne Skupštine akcionara

Izvor:  RiTe Ugljevik a.d. Ugljevik

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"
Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Broj: 6543/19.
Datum: 22.03.2019. godine

Na osnovu člana 34. stav 3 i stav 8, člana 36. i člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik (u daljem tekstu: Preduzeće), člana 9. stav 2. tačka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, Nadzorni odbor Preduzeća na 27. sjednici održanoj dana 15.03.2019. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Saziva broj: 5340/19 od 15.03.2019. godine
za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 23.04.2019. godine
(utorak) u 12,00 časova

Član 1.

Saziv broj: 5940/19 od 15.03.2019. godine o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 23.04.2019. godine (utorak) u 12,00 časova, mjenja se tako što se sa dnevnog reda skida tačka 23 - „Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća", a tačke 24, 25, 26 i 27, postaju tačke 23, 24, 25 i 26.

Član 2.

U ostalom dijelu Saziv broj: 5940/19 od 15.03.2019. godine se ne mjenja i ostaje na snazi.

Član 3.

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com, internet portalu Banjalučke berze, dnevnom listu „Glas Srpske" i „Euro Blicu" kao i na oglasnim tablama Preduzeća, odmah nakon donošenja ove odluke.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

VD PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Nenad Radović, dipl. pravnik

 


Prilog:Prečice: RTEU