Elektrokrajina a.d. Banja Luka - Dopuna dnevnog reda 43. vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Elektrokrajina a.d. Banja Luka

MJEŠOVITI HOLDING "ERS"
MP AD TREBINJE
ZP "ELEKTROKRAJINA" AD BANJALUKA
NADZORNI ODBOR
Broj: NO -1276/19
Dana, 14.3.2019. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/04 i 78/11), člana 44. Statuta Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektrokrajina" ad. Banjaluka - Prečišćeni tekst, Nadzorni odbor Preduzeća na telefonskoj sjednici održanoj dana, 14.3.2019. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara broj
NO - 1090-22b/19 od 12.3.2019. godine

I

Nadzorni odbor ZP "Elektrokrajina" a.d. Banjaluka vrši dopunu dnevnog reda XLIII vanredne sjednice Skupštine akcionara čije je održavanje zakazano za 1.4.2019. godine a obavještenje o sazivanju objavljeno na službenoj internet stranici Banjalučke berze i dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine" na sljedeći način:

Dodaje se nova tačka 7. i glasi:
"Donošenje odluke o dodjeli donacija".

II

Ostali tekst Odluke o sazivanju XLIII vanredne sjednice Skupštine akcionara čije je održavanje zakazano za 1.4.2019. godine ostaje nepromijenjen.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na službenoj internet stranici Banjalučke berze i dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".


PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Božica Vukašinović, dipl. ekonomista

 
Prečice: EKBL