Elektrokrajina a.d. Banja Luka saziva 43. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Elektrokrajina a.d. Banja Luka

MJEŠOVITI HOLDING „ERS" MP AD TREBINJE
ZP „ELEKTROKRAJINA" AD BANJALUKA
NADZORNI ODBOR
Broj: NO-1090-22/19
Dana, 12.3.2019. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 44. Statuta Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka Nadzorni odbor Preduzeća

SAZIVA
XLIII sjednicu Skupštine akcionara

XLIII (četrdeset treća) vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, zakazuje se za dan 1.4.2019. godine sa početkom u 11 časova. Skupština će se održati u prostorijama Direkcije Preduzeća, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 95.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLII vanredne sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Statuta o izmjeni Statuta Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka.
5. Donošenje odluke:
a) o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred PREF-a
b) o imenovanju člana Nadzornog odbora ispred PREF-a.
6. Donošenje Odluka:
a) o utvrđivanju uslova i kriterijuma za izbor člana Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske.
b) o Imenovanju Komisije za izbora članova Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske.
v) o raspisivanju Javnog konkursa za izbor člana Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske.

Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar sa stanjem na dan 22.3.2019. godine. Poziv o sazivanju Skupštine akcionara objavljen je na web stranici Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka www.elektrokrajina.com. Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Direkcije Preduzeća, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br.95.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 2.4.2019. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se akcionari i punomoćnici akcionara da dođu pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.


PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Božica Vukašinović, dipl. ekonomista

 
Prečice: EKBL