Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad

Fabrika obuće "FOMG" AD
Mrkonjić Grad
Cara Lazara bb
Broj: 23/ 2019
Dan: 08.03.2019.

U skladu sa članovima 304, 268 i 438b. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 127/08 i 58/09), članom 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima RS ( Službeni glasnik RS broj 100/11 od 23.09.2011.), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 67/2013 od 18.07.2013.) i članom 29. i 41. Statuta FOMG AD Mrkonjić Grad-prečišćeni tekst (broj 23/2011 od 30.12.2011. i 34/2013 od 24.12.2013.) , Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 08.03.2019. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

Prvu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Fabrike obuće "FOMG" AD Mrkonjić Grad, koja će se održati dana 28.03.2019. godine u 09.00 časova u prostorijama Društva na adresi Cara Lazara bb, Mrkonjić Grad.

Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1.) Donošenje odluke o izboru Predsjednika skupštine
2.) Izbor radnih tijela Skupštine
-Komisija za glasanje
-Zapisničar
-Ovjerivači zapisnika
3.)Usvajanje Zapisnika sa XII redovne sjednice skupštine akcionara
4.) Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija sa manjinskih akcionara na kontrolnog akcionara


Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici da prisustvuju sjednici Skupštine akcionara. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnih organa, a punomoć pravnih lica mora biti ovjerena potpisom i pečatom odgovornog lica.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu liste akcionara koji izdaje Centralni registar na dan 18.03.2019. godine-deseti dan prije održavanja sjednice
U slučaju da zbog nedostatka kvoruma se ne održi zakazana sjednica, zakazuje se ponovljena sjednica Skupštine istog dana 28.03.2019. godine u 10.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijal za sjednicu je dostupan akcionarima u prostorijama društva, svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 časova.

OBAVJEŠTENJE
Obavještavaju se akcionari da je u skladu sa članom 438b. Zakona o privrednim društvima (,,Službeni glasnik RS 127/ 08, 58/ 09, 100/11 i 67/13) kontrolni akcionar Tvornica obuće BEMA d.o.o. Banja Luka, Vojvode Pere Krece, 78 000 Banja Luka, donio odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,1721 KM za jednu akciju.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom u skladu sa članom 438b, tačka 4. Zakona, akcionari mogu dobiti u prostorijama Društva na adresi Cara Lazara bb, 70 260 Mrkonjić Grad, svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 časova.

Upravni odbor

 

 
Prečice: FOMG