Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad saziva 24. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04 i 78/11 ), člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad, broj: SA-16-03/12 od 29.06.2012. godine, broj: SA-11-05/13 od 15.02.2013. godine, broj: SA-18-08/14 od 13.06.2014. godine, broj: SA-27-15/18 od 21.01.2019. godine i broj:SA-07-13/19 od 18.02.2019.godine, Nadzorni odbor Društva na tridesetsedmoj sjednici održanoj u posebnom postupku telefonskim putem uz pismeno izjašnjavanje dana 06.03.2019. godine

SAZIVA
XXIVvanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad

Saziva se XXIV vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 22. mart 2019. godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela:
- predsjednika Skupštine akcionara;
- komisije za brojanje glasova;
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za brojanje glasova;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara MH „ERS" MP a.d Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji udjela MH „ERS" MP a.d Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u osnovnom kapitalu „Hidroelektrana Buk Bijela" d.o.o. Foča, a prema Ponudi MH „ERS" MP a.d. Trebinje broj: 1-1/01-565-1/19 od 01.03.2019.godine i
5. Donošenje Odluke o davanju zaduženja o načinu glasanja predstavniku kapitala MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u Skupštini društva „Hidroelektrana Buk Bijela" d.o.o. Foča a u vezi razmatranja Ponude MH»ERS»MP a.d. Trebinje broj:1-1/01-565-1/19 od 01.03.2019.godine dostavljene «HE Buk Bijela» d.o.o. Foča.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o kupovini udjela u HE „Bistrica" d.o.o. Foča a prema Ponudi od 15.02.2018.godine.

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 22. marta 2019. godine godine, ponovljeno zasjedanje održaće se dana 29. marta 2019. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, tj. na dan: 12.03.2019. godine .
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeća.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278 a. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17). Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisanim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad.
Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem (preporučena pismena pošiljka, telefaks ili korištenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine, na adresu Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad bb ili na telefaks broj +387 58 635 202.
Pisane izjave prispjele putem telefaksa (drugih tehničkih sredstava) koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.
Ovaj Saziv je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", na internet stranici Preduzeća, kao i na oglasnoj tabli Preduzeća, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima. Prijedlozi odluka koje se nalaze na Dnevnom redu zakazane Skupštine biće naznačeni u navedenim dnevnim listovima, dostupni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća, i na oglasnim tablama Preduzeća. Uvid u prijedloge akata i materijale koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 08,00 do 14,00 časova u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade u Službi za pravne poslove.
Preduzeće obezbjeđuje kopije akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Preduzeća, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeća u redovno radno vrijeme.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.

Predsjednica Nadzornog odbora,
Maja Antić, dipl. inž. el.

 

 

 


Prilog:


Saziv XXIV Skupstine akcionara.pdf   1,3 MB - Latinica

Prečice: HEDR