15. april a.d. Višegrad saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  15. april a.d. Višegrad

Broj: 02-44-11/19
Datum: 06.02.2019. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o Javnim preduzećima Republike Srpske („Službeni glasnik RS" br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 54. Statuta Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 April" a.d. Višegrad br. 01-138/18 od 31.05.2018. godine, Nadzorni odbor na 25. (dvadesetpetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 06.02.2019. godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju 4. (četvrte) vanredne sjednice Skupštine akcionara
Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" AD Višegrad

I

SAZIVA SE 4. (četvrta) vanredna sjednica Skupštine akcionara Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad za dan 01.03.2019. godine sa početkom u 12:00 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama Upravne zgrade Preduzeća u ulici Nikole Pašića br. 7 u Višegradu.
Ukoliko se iz opravdanih razloga 4. (četvrta) vanredna sjednica ne održi u terminu iz stava 1. ove tačke, ponovljena sjednica će se održati dana 08.03.2019. godine sa početkom u 12:00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

II

Za 4. (četvrtu) vanrednu sjednicu Skupština akcionara Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad predlaže se sledeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to:
1.1. Komisija za glasanje,
1.2. Zapisničara,
1.3. Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana 31.05.2018. godine;
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 april" a.d. Višegrad;
5. Tekuća pitanja.

III

ZADUŽUJE SE Uprava Preduzeća da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Preduzeća.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 4. (četvrte) vanredne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 19. februar 2019. godine, u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Preduzeća.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00 - 13:00 časova u poslovnim prostorijama Preduzeća (Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove) počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
Ova Odluka se objavljuje na službenoj internet stranici Banjalučke berze, oglasnoj tabli Preduzeća i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Slađana Savić dipl. ekon.

 
Prečice: APVG