Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka saziva 35. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br: 75/04 i 78/11) i članova 18. i 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva, dana 28.1.2019. godine

SAZIVA
XXXV (vanrednu) sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju
"Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banjaluka

Skupština će biti održana 27.2.2019. godine (srijeda) sa početkom u 11 časova u pristanišnoj zgradi Aerodroma Banjaluka u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXIV (vanredne) Skupštine akcionara,
4. Donošenje odluke o razrješenju članova privremenog Nadzornog odbora Društva,
5. Donošenje odluke o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora Društva,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja Društva za period 2019 - 2021. godina i
7. Davanje saglasnosti na zaključenje Aneksa br. 6 SGHA Ugovora sa kompanijom Air Serbia a.d. Beograd.

Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan, 17.2.2019. godine. Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
U slučaju da sjednica ne bude održana u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će biti održana dana, 28.2.2019. godine, u 11 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.

Broj: 01-64/19
Datum: 8.2.2019. godine


ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
NADZORNOG ODBORA
Slaviša Matić s. r.

 
Prečice: AERD