Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina saziva 55. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MH "ERS"
MP a.d. TREBINJE
ZEDP "ELEKTRO- BIJELJINA" AD BIJELJINA
Broj: 536 /2019-NO/XX
Dana, 8.2.2019. godine .

Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 536/2019-NO/XX-11 od 8.2.2019. godine, Nadzorni odbor Preduzeća

SAZIVA

Vanrednu Skupštinu akcionara, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, koja je po redu 55., koja će biti održana dana, 25.2.2019. godine (ponedjeljak), sa početkom u 11 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Skupština akcionara se saziva radi izmjene Statuta Preduzeća, usvajanja Plana poslovanja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2019. godinu, Plana poslovanja za period 2019 - 2021. godina i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine akcionara.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 54. redovne sjednice Skupštine akcionara od 17.1.2019. godine
5. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjeni Statuta ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2019. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za period 2019 - 2021. godina
8. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina radi isteka mandata
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina po provedenom javnom konkursu

U slučaju da vanredna sjednica Skupštine akcionara ne bude održana 25.2.2019. godine, ponovljena sjednica biće održana dana, 26.2.2019. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan, 15.2.2019. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.

Akcionari mogu glasati pisanim putem.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7 do 15 časova.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


NADZORNI ODBOR

 
Prečice: ELBJ