Sberbank a.d. Banja Luka saziva 33. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Sberbank a.d. Banja Luka

SBERBANK AD BANJA LUKA
NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 66. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske (''Sl. glasnik Republike Srpske'' br.4/17 i 19/18), člana 47. tačka 1. Statuta ''Sberbank'' a.d. Banja Luka (br. 0100-142/17 od 15.09.2017. godine) i Odluke br. 0001-14/19 od 30.01.2019. godine, Nadzorni odbor „Sberbank" a.d. Banja Luka je sazvao vanrednu 33. Skupštinu „Sberbank" a.d. Banja Luka i utvrdio prijedlog sljedećeg

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, zapisničar, lica koja ovjeravaju zapisnik);
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne 32. sjednice Skupštine akcionara ''Sberbank'' a.d. Banja Luka, održane 12.10.2018. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja 2019-2021 ''Sberbank'' a.d. Banja Luka;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o uključivanju formiranih rezervi za kreditne gubitke u redovni osnovni kapital Banke;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Statuta "Sberbank" akcionarsko društvo Banja Luka;
6. Razno.


Vanredna 33. Skupština akcionara održaće se u četvrtak, 14.02.2019. godine u 13:30 časova, u prostorijama Sberbank a.d. Banja Luka, u ul. Jevrejska 71, 78000 Banja Luka.

Pozivaju se akcionari da, lično ili putem punomoćnika, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 04.02.2019. godine.

Akcionari imaju pravo da izvrše uvid u listu akcionara, kao i druge dokumente koji se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine, svakog radnog radna od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u sjedištu Banke, u vremenu od 08:00 do 16:00 časova. Akcionari su dužni da se prema podacima, sadržanim u naprijed navedenim dokumentima, odnose s pažnjom dobrog privrednika.


Beč, 30.01.2019. godine

Predsjednik
Nadzornog odbora
Alexander Witte

 
Prečice: ZPKB