Elektrodistribucija a.d. Pale saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Mješoviti holding "ERS"
MP a.d. Trebinje
ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale
Broj: NO- 37-687-1/19
Datum, 6.2.2019. god.

Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, Nadzorni odbor ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale

SAZIVA
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS"
MP a.d. Trebinje - ZP ''Elektrodistribucija" a.d. Pale

Vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale biće održana dana, 1.3.2019. godine (petak), sa početkom u 11 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana, 18.1.2019. godine;
3. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama Statuta Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2019. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d Pale za period 2019.- 2021. godine.

U slučaju da vanredna Skupština akcionara ne bude održana dana, 1.3.2019. godine, ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara biće održana dana, 8.3.2019. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno gla-sanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan, 19.2.2019. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Uvid u materijal, koji će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara, može se izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva u prostorijama Preduzeća u terminu od 8 do 16 časova.


v.d. Predsjednik
Nadzornog odbora
Slavo Krajišnik, dipl. maš. inž.

 
Prečice: EDPL