Željeznice RS a.d. Doboj saziva 17. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Željeznice RS a.d. Doboj

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
Broj : 1-2.2342-1/19
Dana: 1.2.2019. godine

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 75/04 i 78/11), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272. i članom 304. stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 127/08, 58/09 i 100/11), te Odluke Nadzornog odbora Društva sa 20. vanredne sjednice održane dana, 1.2.2019. g., zakazujem 17. (sedamnaestu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj.

Sjednica će se održati u (petak), 22.2.2019. godine u objektu željezničke stanice Banjaluka, Ul. Prote Nikole Kostića bb - sala Sekcije STD Banjaluka, sa početkom rada u 11 časova.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje.
2. Usvajanje zapisnika o radu i odlučivanju sa 33. (trideset treće) redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara.
3. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2019 - 2021. godina.
4. Donošenje odluka:
- o raspisivanju javnog konkursa za izbor 5 (pet) članova Nadzornog odbora (4 ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju i 1 ispred Fonda PIO),
- o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor 5 (pet) članova Nadzornog odbora (4 ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju i 1 ispred Fonda PIO) i
- o imenovanju Komisije za izbor 5 (pet) članova Nadzornog odbora (4 ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju i 1 ispred Fonda PIO).

U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati u petak, 8.3.2019. godine, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu, sa početkom rada u 11 časova.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan, 12.2.2019. godine.

NAPOMENA:
Akcionari mogu izvršiti uvid u dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na internet stranici Društva www.zrs-rs.com i sajtu BL berze, a u ostale propratne materijale u kancelariji broj 26 u Upravnoj zgradi Društva u Doboju, ulica Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banjaluci, ulica Jasenovačkih logoraša br. 4/A, kancelarija br. 204. u dane, 19, 20. i 21.2.2019. godine, u vremenu od 10.30 do 13 časova.

Evidencija akcionara sa pravom glasa vršiće se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine, u vremenu od 10 do 10.50 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće seuzimatiu razmatranje.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dr Ratko Đuričić, dipl. inž. saob.

 
Prečice: ZERS