Pavlović International Bank a.d. Bijeljina saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK AD SLOBOMIR, BIJELJINA
NADZORNI ODBOR
Broj: 01-2-1246/19
Dana, 31.1.2019.

Na osnovu člana 54. stav (1) i člana 66. stav 1. Tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/2017) i člana 36. stav 1. i člana 62. stav 1) Statuta Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina broj: 01-1-14084/17 od 23.10.2017. god., i Odluke Nadzornog odbora Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina broj 01-2-1245/19 od 31.1.2019. god.:

SAZIVAM
I REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE
PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK AD SLOBOMIR, BIJELJINA
U 2019. GODINI

Dana, 4.3.2019. godine, u 11 časova u Slobomiru, Bijeljina.
Za I redovnu sjednicu Skupštine u 2019. godini predlažem sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
b) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
v) Izbor Odbora za glasanje,
2. Izvještaj Odbora za glasanje o verifikaciji akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanju kvoruma,
3. Razmatranje i verifikacija zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine u 2018. godini,
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina za 2018. god. sa Informacijom o ostvarenju Plana poslovanja za 2018. godinu i sljedećih izvještaja:
a) Izvještaj privrednog društva za revizijuza 2018. godinu,
b) Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina i rada Uprave Banke za 2018. godinu,
c) Izvještaj o radu Odbora za reviziju Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina za 2018. godinu,
d) Izvještaj o radu interne revizije Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina za 2018. godinu,
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o pokriću gubitka Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina iz 2018. godine,
6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o osamnaestoj emisiji akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o povećanju kapitala Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina
8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o devetnaestoj emisiji akcija po osnovu povećanja kapitala,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti članova Nadzornog odbora Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada za 2019. godinu, i Odluku o isplati varijabilnih naknada članovima Uprave, Nadzornog odbora, kontrolnim funkcijama i ostalim zaposlenim u Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina u 2019. godini,
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o imovinskom stanju članova Uprave i Nadzornog odbora Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina sa informacijom o naknadama i ugovorima članova Uprave i Nadzornog odbora,
12. Razno.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju akcionari koji su se nalazili na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka 10 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Uvid u materijal po dnevnom redu može se izvršiti svakog radnog dana u Banci, Karađorđeva 1. Bijeljina od 8 do 15 časova.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Milovan Erić s.r.

 


Prilog:


PIBB_Saziv.pdf   207 KB - Latinica

Prečice: PIBB