Jelšingrad FMD a.d. Prnjavor - Otvoren stečajni postupak

Izvor:  Službeniglasnik RS 25/2023

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 139068 22 St, od 21.2.2023. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: "Jelšingrad" fabrika mašina i dizalica akcionarsko društvo Prnjavor, Ulica Jovana Dučića broj 1, Prnjavor (MBS 1-52-00, JIB 4401208580000). Stečajni upravnik je Žarko Janković iz Prnjavora. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske" prijave stečajnom sudu svoja potraživanja u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske" prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kog njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju). Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja na žiro račun broj: 562-099-00000556-87 budžet Republike Srpske, vrsta prihoda 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. Ročište povjerilaca na kom će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za ponedjeljak, 22.5.2023. godine, u 11.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva ulica broj 108, velika sala / prizemlje. Ročište na kom će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Nalaže se Registru ovog suda da u Registru poslovnih subjekata uz naziv stečajnog dužnika upiše oznaku: "u stečaju", a u rubrici: "Lice ovlašćeno za zastupanje poslovnog subjekta" upiše: "stečajni upravnik". Nalaže se Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Prnjavor da zabilježbu o otvaranju stečajnog postupka upiše u zemljišnoknjižne registre ako je stečajni dužnik vlasnik i posjednik nekretnina. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka objavljeno je u cijelosti na oglasnoj tabli Suda 27.2.2023. godine, a isto će se objaviti i na internet stranici APIF-a.


(57 0 St 139068 22 St-su)

 

 Prečice: JFMD