Premium finance a.d. Banja Luka saziva 8. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Premium finance a.d. Banja Luka

Broj: 03-12-22/23
Datum: 14.03.2023. godine

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 31. Statuta „Premium Finance" akcionarskog društva, Upravni odbor na 17. sjednici održanoj dana 14.03.2023. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:

 

ODLUKU O SAZIVU
VIII VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
(koja će se održati dana 31.03.2023. godine na adresi sjedišta društva:
Mladena Stojanovića 111, Banja Luka, sa početkom u 11.00 časova)

Član 1.

1. Izbor radnih tijela
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa VII vanredne sjednice Skupštine Društva
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Odluke o osnivanju
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Odluke o osnivanju
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
10. Tekuća pitanja

Član 2.

Ukoliko ne budu ispunjene pretpostavke za održavanje Skupštine, rezervni termin za održavanje ove sjednice Skupštine je 04.04.2023. godine.

Svim akcionarima se uz ovaj prijedlog dnevnog reda dostavljaju prijedlozi odluka i prateći materijali.

Član 3.

Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.

Član 4.

Na samoj sjednici Skupštine akcionara pravo glasa imaju samo akcionari koji će predočiti punomoć prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 21.03.2023. godine.

Član 6.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 7.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.


Član 8.

Svim akcionarima je ovaj predlog dnevnog reda Skupštine akcionara Društva sa pratećim materijalima dostavljen putem pošte ili direktnim uručenjem.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Dostaviti:
- akcionarima                                                                                                                     Predsjednik Upravnog odbora
- članovima                                                                                                                                          UO
- direktoru Društva                                                                                                               ______________________
- a/a                                                                                                                                             Čedomir Babić 

 

 Prečice: PRFN