Pavlović International Bank a.d. Bijeljina saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Pavlović International Bank a.d. Bijeljina

PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK AD
SLOBOMIR,BIJELJINA
NADZORNI ODBOR
Broj: 01-2-14582/19
Dana, 11.10.2019.

Na osnovu člana 54. stav (2) i člana 66. stav 1. Tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 4/2017) i člana 31. i člana 62. stav 1) Statuta Pavlović International Bank a.d Slobomir, Bijeljina broj: (01-1-14084/17 од 23.10.2017, 01-1-11721/19 oд 16.08.2019., 01-1-11722/19 од 16.08.2019.) i Odluke Nadzornog odbora Pavlović International Bank a.d. Slobomir,Bijeljina broj 01-2-14581/19 od 11.10.2019. god.

SAZIVAM
III VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE
PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK A.D. SLOBOMIR, BIJELJINA
U 2019. GODINI

Dana 29.10.2019. godine u 11,00 časova u zgradi Banke u Bijeljini, ul. Karađorđeva 1.
Za III (treću) vanrednu sjednicu Skupštine u 2019. godini predlažem sledeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
b) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
v) Izbor Odbora za glasanje,
2. Izvještaj Odbora za glasanje o verifikaciji akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanju kvoruma,
3. Razmatranje i verifikacija Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine u 2019. godini,
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o promjeni naziva i grafičkog amblema Banke,
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta Banke,
6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora Banke,
7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o prvim izmjenama Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Banke,
8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o prvim izmjenama Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Banke,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti kandidata za dva člana Nadzornog odbora Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju teksta Ugovora o pravima i obavezama novoimenovanih članova Nadzornog odbora Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina, i donošenje Odluke o davanju ovlaštenja predsjedniku Uprave Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina za potpisivanje Ugovora sa članovima Nadzornog odbora,
11. Razno.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju akcionari koji su se nalazili na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka 10 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine, lično ili zastupani po punomoćnicima.

Uvid u materijal po dnevnom redu može se izvršiti svakog radnog dana u Banci, Karađorđeva 1. Bijelјina od 8 do 15 časova.

Napomena: Odluka o održavanju III vanredne sjednice Skupštine Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina broj 01-2-13890/19 od 30.09.2019. god. na osnovu koje je objavljen Saziv za III vanrednu sjednicu Skupštine Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina u 2019. godini broj 01-2-13891/19 od 30.09.2019. god. stavljena je van snage Odlukom o održavanju III vanredne sjednice Skupštine Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina broj 01-2-14581/19 od dana 11.10.2019. god. na osnovu koje je sačinjen ovaj Saziv.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Radoljub Golubović s.r.

 
Prečice: PIBB