Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Veterinarsko-stočarski centar a.d. Banja Luka

VETERINARSKO-STOČARSKI CENTAR AD
Knjaza Miloša 21 BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu Odluke UO-a 190/19 od 04.10.2019.g., a u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 29. Statuta VSC-a, Upravni odbor VSC-a a.d.

SAZIVA

XV redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara VSC a.d. Banja Luka koja će se održati 24.10.2019. g. sa početkom u 11.00 časova u prostorijama VSC-a.

DNEVNI RED:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje:
3.1. Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu
3.2. Izvještaja o radu Upravnog odbora VSC-a a.d. za 2018. godinu
3.3. Izvještaja o poslovanju VSC a.d. za 2018. godinu
3.4. Finansijskih izvještaja VSC a.d. za 2018. godinu
3.5. Plana poslovanja za 2019. godinu
3.6. Trogodišnjeg plana poslovanja
3.7. Poslovne politike VSC-a a.d. za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu
6. Donošenje Odluke o kriterijumima i standardima za izbor dva člana UO-a VSC-a a.d. ispred Akcijskog fonda RS a.d. i Fonda za restituciju RS a.d.
7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor dva člana UO-a VSC-a a.d. ispred Akcijskog fonda RS a.d. i Fonda za restituciju RS a.d.
8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor dva člana UO-a VSC-a a.d. ispred Akcijskog fonda RS a.d. i Fonda za restituciju RS a.d.

Pravo na Skupštini akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja CRHOV na dan 14.10.2019. godine. Skupštinski materijali mogu se dobiti u stručnoj službi Društva radnim danom od 08.00-14.00 časova.


Upravni odbor

 

 
Prečice: VSCE