Sana Linea a.d. Kostajnica saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Društvo za proizvodnju modne konfekcije
"Sana-Linea" a.d.Kostajnica
UPRAVNI ODBOR

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13 ), i članom 33. Statuta Društva za proizvodnju modne konfekcije "Sana Linea" a.d. Kostajnica i članom 17. Poslovnika o radu Upravnog odbora Društva Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 30.09.2019. donio je odluku broj 45-01/2019 kojom

SAZIVA
XVIII redovnu Skupštinu akcionara Društva za proizvodnju modne konfekcije
"Sana-Linea" a.d. Kostajnica

XVIII redovna sjednicu Skupštine Društva za proizvodnju modne konfekcije "Sana-Linea" a.d. Kostajnica održaće se dana 11.11.2019. god. sa početkom u 9 časova u sjedištu Preduzeća u Kostajnici, ulica Ustanička br. 6.
Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara, Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i donošenje Odluka o usvajanju;
a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2018. godinu,
b) Finansijskih izvještaja za 2018. godinu,
c) Izvještaja Upravnog odbora Društva o poslovanju za 2018. godinu,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;
7.Ostala pitanja.

Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka po kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u terminu od 8 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja saziva do dana održavanja Skupštine. Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 01.11.2019. godine.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 12,00 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


UPRAVNI ODBOR

 

 
Prečice: SLIN