JP Komus a.d. Bileća saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  JP Komus a.d. Bileća

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUS"
AKCIONARSKO DRUŠTVO BILEĆA
Broj: 148/19
Datum: 25.9.2019.

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik RS" br. 75/04, 78/11) i člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS", broj: 127/08, 58/09 i 100/11 i 67/13) i člana 54. stav 1. tačka 4. Statuta JP „KOMUS" AD Bileća, br. 105/12 od 21.12.2012. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 23.9.2019. godine

SAZIVA

Vanrednu Skupštinu akcionara JP „KOMUS" AD Bileća, koja će biti održana dana 15.10.2019. godine sa početkom u 8 časova u upravnoj zgradi preduzeća u ul. Svetog Vasilija Ostroškog br. 5, Bileća.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa petnaeste sjednice Skupštine akcionara, održane dana 06.05.2019. godine,
4. Donošenje Odluke o razrješenju postojećih članova privremenog NO JP „KOMUS" AD Bileća,
5. Donošenje Odluke o imenovanju novih članova privremenog NO JP „KOMUS" AD Bileća,
6. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između dosadašnjih članova NO i novoizabranih članova NO,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor 2 (dva) člana NO JP „KOMUS" AD Bileća ispred kapitala opštine Bileća,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje 2 (dva) člana NO JP „KOMUS" AD Bileća ispred kapitala opštine Bileća,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor 2 (dva) člana NO JP „KOMUS" AD Bileća ispred kapitala opštine Bileća,
10. Razmatranje zahtjeva od strane opštine Bileća da se da saglasnost na k.p. 1328/7 da se vrati u vlasništvo opštine Bileća,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknada za članove NO JP „KOMUS" AD Bileća i Odbora za reviziju JP „KOMUS" AD Bileća.

U slučaju da vanredna sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupština akcionara će biti održana 22.10.2019. godine u 8 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom. Uvid u materijal se može izvršiti svakog dana u vremenu od 12 do 14 časova u upravnoj zgradi preduzeća u ul. Sv. Vasilija Ostroškog br. 5, u Bileći. Pozivaju se akcionari, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu vanredne sjednice Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka, koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija izdatog sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, to jest sa stanjem na dan 04.10.2019. godine. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u preduzeću.

 

Predsjednik NO
Dragoljub Bijelović

 
Prečice: KOBI