Terminali a.d. Doboj saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Terminali a.d. Doboj

„TERMINALI" AD DOBOJ
UPRAVNI ODBOR

Broj: 308 /19
Dana 23.09.2019 godine

Na osnovu člana 304, člana 267. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br. 127/08,58/09,100/11 i 67/3) i člana 38. Statuta „Terminali" AD Doboj, Upravni odbor na 41. sjednici održanoj dana 23.09.2019. godine donosi

ODLUKU
O SAZIVU III VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
„TERMINALI" AD DOBOJ

Skupština akcionara „Terminali" AD Doboj, održaće se dana 24.10.2019. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama sjedišta Društva u Doboju, ul. Kneza Miloša br. 87.
Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (predsjednika, zapisničara, Komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika)
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o prisutnosti akcionara i o utvrđenom kvorumu.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIV godišnje sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i donošenje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca
5. Razno

 

Obavještenje:

Obavještavaju se akcionari da je u skladu sa članom 438 Zakona o privrednim društvima RS, privredno društvo "Integra inženjering"doo, sa sjedištem u Banja Luci, Trg Republike Srpske 8/XIII, kao kontrolni akcionar, Upravnom odboru "Terminali" a.d. Doboj podnijelo zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara radi donošenja odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca , iz koga se razloga ova sjednica skupštine i saziva.
Visina naknade koju nudi otkupilac je 0,33 KM po akciji.
Materijal iz dnevnog reda kao i material u skladu sa članom 438b Zakona o privrednim društvima RS dostupni su akcionarima u sjedištu društva u Doboju u ul. Kneza Miloša br. 87 svakim radnim danom u period od 07:00 - 15:00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa presjekom na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.Pozivaju se akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem njihovih punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena od strane Notara ili nadležnog organa uprave, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom pravnog licaU slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma ponovljena sjednica Skupštine održaće se istoga dana sa početkom u 12.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


Predsjednik UO

Slavica Prastalo

 
Prečice: TEDO