Vrbas GP a.d. Laktaši saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu čl. 267. t. 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 127/2008) i čl. 50. Statuta GD "VRBAS" a.d. LAKTAŠI, Upravni odbor GD "Vrbas" a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana, 29.8.2019. godine, je jednoglasno donio

ODLUKU
o sazivanju XX redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara

Saziva se XX redovna godišnja Skupština akcionara GD "Vrbas" a.d. Laktaši za dan, 16.10.2019. godine, sa početkom u 9 časova u prostorijama GD "Vrbas" a.d. Laktaši, Karađorđeva br.1. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
a. Predsjednika Skupštine akcionara,
b. Komisije za glasanje, i
c. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2018. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja o poslovanju društva za 2018. godinu
5. Prijedlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari na osnovu izvoda Centralnog registra hartija od vrijednosti.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine biće održana istog dana sa početkom u 10 časova na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.


Predsjednik
Upravnog odbora

 
Prečice: VRBS